Algemene voorwaarden

Bel ons: 010 - 412 33 00

Algemene voorwaarden Van den Ende & Moll Advocaten

1. Van den Ende & Moll Advocaten (hierna: “Van den Ende & Moll”) is de handelsnaam van de maatschap Van den Ende & Moll Advocaten, gevestigd te Rotterdam. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62169076. Het Btw-nummer van de maatschap is NL854696337B01.

2. De maatschap bestaat uit een rechtspersoon (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.F. van den Ende B.V.) en een natuurlijk persoon (de heer mr D.J. Moll).

3. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van den Ende & Moll Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.

4. De aanvaarde opdracht leidt echter tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Bij de uitvoering van een opdracht zal uw belang leidend zijn, maar zullen ook de geldende regelgeving voor advocaten (waaronder de Gedragsregels voor Advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten) in acht worden genomen. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van u: derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Van den Ende & Moll, alsmede van de bestuurder van de in artikel 2 bedoelde praktijkvennootschap en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Van den Ende & Moll zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van den Ende & Moll aansprakelijk zou kunnen zijn.

7. Iedere aansprakelijkheid van Van den Ende & Moll is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van den Ende & Moll gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Van den Ende & Moll gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door u aan Van den Ende & Moll betaalde honorarium in verband met de opdracht die tot de aansprakelijkheid heeft geleid. Uw eventuele rechtsvordering tot betaling van schadevergoeding vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop u bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Van den Ende & Moll.

8. Van den Ende & Moll zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van den Ende & Moll is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van den Ende & Moll is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

9. De opdrachtgever vrijwaart Van den Ende & Moll tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met tenminste een maal per jaar door Van den Ende & Moll vast te stellen uurtarieven.

11. Door Van den Ende & Moll ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-, kopieer- en ICT kosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht, welke kosten forfaitair worden gesteld op 5% van het honorarium. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Van den Ende & Moll gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.

13. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval, schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

14. Van den Ende & Moll is altijd gerechtigd de betaling van een voorschot van u te verlangen. Een betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de aan opdrachtgever gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde termijn worden voldaan dan is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. De maatschap is dan gerechtigd om een nieuw voorschot te vragen.

15. Indien een declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat gerechtigd tot opschorting. Van den Ende & Moll is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

16. In zaken die worden afgehandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het hiervoor bepaalde slechts voor de kosten, die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de cliënt komen, waaronder begrepen verschotten zoals door de maatschap betaald griffierecht.

17. Na de laatst verrichte handeling in een dossier, wordt het dossier gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven jaren in het archief van Van den Ende & Moll bewaard. Na ommekomst van die verplichte bewaartermijn, zal het dossier worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever tijdig voordien schriftelijk anders aangeeft.

18. Indien na archivering van het dossier en gedurende de bewaartermijn van zeven jaar een dossier en/of stukken uit het dossier worden opgevraagd, wordt daarvoor een bedrag ad € 35,-- exclusief BTW in rekening gebracht.

19. Van den Ende & Moll Advocaten kent een klachtenregeling. Een kopie van deze regeling is te vinden op de website: www.emadvocaten.nl/klachtenregeling. Indien geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van de maatschap – inclusief alle declaratiegeschillen – niet intern kunnen worden opgelost dan zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur waarbij Van den Ende & Moll is aangesloten.

20. Indien of in zoverre de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is om over een geschil te oordelen, zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

21. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van den Ende & Moll is onderworpen aan Nederlands recht.

Rotterdam, januari 2019